Tuesday, November 29, 2011

రాజరాజేశ్వరి మంత్రమాతృకాస్తవః

               కళ్యాణాయుతపూర్ణచంద్రవదనాం ప్రాణేశ్వరానందినీమ్ 
               పూర్ణాo పూర్ణతరాం పరేశమహిషీం పూర్ణామృతాస్వాదినీమ్
               సంపూర్ణాం పరమోత్తమామృతకలాం విధ్యావతీం భారతీమ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

               ఎకారాదిసమస్తవర్ణ  వివిధాకారైకచిద్రూపిణీమ్
               చైతన్యాత్మకచక్రరాజనిలయాం చంద్రాన్తసంచారిణీమ్      
               భావాభావవిభావనీం భవపరామ్ సద్భక్తిచిన్తామణీమ్    
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

               ఈశాధిక్పరయోగివృందవిదితామ్ స్వానన్దభూతాంపరామ్
               పశ్యన్తీo తనుమధ్యమాం విలసినీం శ్రీవైఖరీరూపిణీమ్
               ఆత్మానాత్మవిచారిణీం వివరగాం విధ్యాం త్రిబీజాత్మికామ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


               లక్ష్యాలక్ష్యనిరీక్షణాం నిరుపమాం రుద్రాక్షమాలాధరామ్  
               త్ర్యక్షాధ్రాకృతిదక్షవంశకలికాం దీర్ఘాక్షదీర్ఘస్వరామ్ 
               భద్రాం భద్రవరప్రదాం భగవతీం భద్రేశ్వరీం ముద్రిణీమ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


               హ్రీంబీజాగతనాదబిన్దుభరితామోంకారనాదాత్మికామ్ 
               బ్రహ్మానందఘనోదరీం గుణవతీం జ్ఞానేశ్వరీం జ్ఞానదామ్
               ఇచ్చాజ్ఞానకృతినీం మహీం గతవతీం గంధర్వసంసేవితాం
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హర్షోన్మత్తసువర్ణపాత్రభరితాం పీన్నోన్నతాఘూర్నితామ్    
              హూంకారప్రియశబ్దజాలనిరతాం సారస్వతోల్లసినీమ్ 
              సారసారవిచారచారుచతురాం వర్ణాశ్రమాకారిణీమ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              సర్వేశాంగవిహారిణీం సకరుణాo సన్నాదినీం నాదినీం 
              సంయోగాప్రియరూపిణీం ప్రియవతీం ప్రీతాం ప్రతాపోన్నతామ్
              సర్వాన్తర్గతశాలినీం శివతనుసందీపినీం దీపినీం 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              కర్మాకర్మవివర్జితాం కులవతీం కర్మప్రదాం కౌలినీమ్ 
              కారుణ్యాంబుధిసర్వకామనిరతాం సిన్దుప్రియోల్లాసినీమ్
              పంచబ్రహ్మసనాతనాసనగతాం గేయాం సుయోగాన్వితామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హస్త్యుత్కుమ్భనిభస్తనద్వితయతః పీన్నోన్నతాదానతామ్
              హారాధ్యాభరణాం సురేన్ద్రవినుతాం శృంగారపీఠాలయామ్
              యోన్యాకారకయోనిముద్రితకరాం నిత్యాం నవార్ణాత్మికామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              లక్ష్మీలక్షణపూర్ణభక్తవరదాం లీలావినోదస్థితాం
              లక్షారంజితపాదపద్మయుగలాం బ్రహ్మేంద్రసంసేవితామ్
              లోకాలోకితలోకకామజననీం లోకాశ్రయాన్కస్థితామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హ్రీంకారాశ్రితశంకరప్రియతనుం శ్రీయోగపీఠీశ్వరీం
              మాంగల్యాయుతపంకజాభనయనాం మాంగల్యసిద్ధిప్రదామ్     
              తారుణ్యేన విశేషితాంగసుమహలావణ్యసంశేభితామ్ 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              సర్వజ్ఞానకలావతీం సకరుణాం సర్వేశ్వరీం సర్వగామ్
              సత్యాం సర్వమయీం సహస్త్రదలగాం సత్వార్ణవోపస్థితామ్
              సంగాసంగవివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కకోటిప్రభాం 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              కాదీక్షాన్తసువర్ణబిన్దుసుతనుం సర్వాంగసంశేభితామ్
              నానావర్ణవిచిత్రచిత్రచరితాం చాతుర్యచిన్తామణీమ్
              చిన్తానందవిధాయినీం సుచపలాం కూటత్రయాకారిణీమ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

              లక్ష్మీజ్ఞానవిధీంద్రచంద్రమకుటాఘష్టాంగపీఠాశ్రితామ్ 
              సూర్యేన్ద్రగ్నిమయౌకపీఠనిలయాం త్రిస్థాం త్రికోణేశ్వరీమ్
              గోప్త్రీం గర్వనిగర్వితాం గగనగాం గంగాగణేశప్రియామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హ్రీంకూటత్రయరూపిణీం సమయినీం సంసారిణీo హంసినీమ్
              వామారాధ్యపదాంబుజాo సుకులజాం బీజావతీం ముద్రిణీమ్
              వామాక్షీం కరుణాద్రచిత్తసహితాం శ్రీం శ్రీత్రిమూర్త్యంబికామ్ 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              యా విధ్యా శివకేశవాదిజననీ యా వై జగన్మోహినీ
              యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజగదానందైకసందాయినీమ్
              యా పంచప్రణవాద్విరేఫనలినీ యా చిత్కలామాలినీ
              సా పాయాత్పరదేవత భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరి              II 


               అనేనా శ్రీ రాజరాజేశ్వరిమాతృకామంత్రస్తవ శ్లోక పఠన 
            పారాయణేస్త భగవతీ సర్వాత్మికా రాజరాజేశ్వరీ 
            పాదారవిందార్పణమస్తు     II 


                                      ఓం శాన్తి శాన్తి శ్శాన్తి: 
  

No comments:

Post a Comment