Tuesday, November 29, 2011

రాజరాజేశ్వరి మంత్రమాతృకాస్తవః

               కళ్యాణాయుతపూర్ణచంద్రవదనాం ప్రాణేశ్వరానందినీమ్ 
               పూర్ణాo పూర్ణతరాం పరేశమహిషీం పూర్ణామృతాస్వాదినీమ్
               సంపూర్ణాం పరమోత్తమామృతకలాం విధ్యావతీం భారతీమ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

               ఎకారాదిసమస్తవర్ణ  వివిధాకారైకచిద్రూపిణీమ్
               చైతన్యాత్మకచక్రరాజనిలయాం చంద్రాన్తసంచారిణీమ్      
               భావాభావవిభావనీం భవపరామ్ సద్భక్తిచిన్తామణీమ్    
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

               ఈశాధిక్పరయోగివృందవిదితామ్ స్వానన్దభూతాంపరామ్
               పశ్యన్తీo తనుమధ్యమాం విలసినీం శ్రీవైఖరీరూపిణీమ్
               ఆత్మానాత్మవిచారిణీం వివరగాం విధ్యాం త్రిబీజాత్మికామ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


               లక్ష్యాలక్ష్యనిరీక్షణాం నిరుపమాం రుద్రాక్షమాలాధరామ్  
               త్ర్యక్షాధ్రాకృతిదక్షవంశకలికాం దీర్ఘాక్షదీర్ఘస్వరామ్ 
               భద్రాం భద్రవరప్రదాం భగవతీం భద్రేశ్వరీం ముద్రిణీమ్
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


               హ్రీంబీజాగతనాదబిన్దుభరితామోంకారనాదాత్మికామ్ 
               బ్రహ్మానందఘనోదరీం గుణవతీం జ్ఞానేశ్వరీం జ్ఞానదామ్
               ఇచ్చాజ్ఞానకృతినీం మహీం గతవతీం గంధర్వసంసేవితాం
               శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హర్షోన్మత్తసువర్ణపాత్రభరితాం పీన్నోన్నతాఘూర్నితామ్    
              హూంకారప్రియశబ్దజాలనిరతాం సారస్వతోల్లసినీమ్ 
              సారసారవిచారచారుచతురాం వర్ణాశ్రమాకారిణీమ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              సర్వేశాంగవిహారిణీం సకరుణాo సన్నాదినీం నాదినీం 
              సంయోగాప్రియరూపిణీం ప్రియవతీం ప్రీతాం ప్రతాపోన్నతామ్
              సర్వాన్తర్గతశాలినీం శివతనుసందీపినీం దీపినీం 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              కర్మాకర్మవివర్జితాం కులవతీం కర్మప్రదాం కౌలినీమ్ 
              కారుణ్యాంబుధిసర్వకామనిరతాం సిన్దుప్రియోల్లాసినీమ్
              పంచబ్రహ్మసనాతనాసనగతాం గేయాం సుయోగాన్వితామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హస్త్యుత్కుమ్భనిభస్తనద్వితయతః పీన్నోన్నతాదానతామ్
              హారాధ్యాభరణాం సురేన్ద్రవినుతాం శృంగారపీఠాలయామ్
              యోన్యాకారకయోనిముద్రితకరాం నిత్యాం నవార్ణాత్మికామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              లక్ష్మీలక్షణపూర్ణభక్తవరదాం లీలావినోదస్థితాం
              లక్షారంజితపాదపద్మయుగలాం బ్రహ్మేంద్రసంసేవితామ్
              లోకాలోకితలోకకామజననీం లోకాశ్రయాన్కస్థితామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హ్రీంకారాశ్రితశంకరప్రియతనుం శ్రీయోగపీఠీశ్వరీం
              మాంగల్యాయుతపంకజాభనయనాం మాంగల్యసిద్ధిప్రదామ్     
              తారుణ్యేన విశేషితాంగసుమహలావణ్యసంశేభితామ్ 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              సర్వజ్ఞానకలావతీం సకరుణాం సర్వేశ్వరీం సర్వగామ్
              సత్యాం సర్వమయీం సహస్త్రదలగాం సత్వార్ణవోపస్థితామ్
              సంగాసంగవివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కకోటిప్రభాం 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              కాదీక్షాన్తసువర్ణబిన్దుసుతనుం సర్వాంగసంశేభితామ్
              నానావర్ణవిచిత్రచిత్రచరితాం చాతుర్యచిన్తామణీమ్
              చిన్తానందవిధాయినీం సుచపలాం కూటత్రయాకారిణీమ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 

              లక్ష్మీజ్ఞానవిధీంద్రచంద్రమకుటాఘష్టాంగపీఠాశ్రితామ్ 
              సూర్యేన్ద్రగ్నిమయౌకపీఠనిలయాం త్రిస్థాం త్రికోణేశ్వరీమ్
              గోప్త్రీం గర్వనిగర్వితాం గగనగాం గంగాగణేశప్రియామ్
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              హ్రీంకూటత్రయరూపిణీం సమయినీం సంసారిణీo హంసినీమ్
              వామారాధ్యపదాంబుజాo సుకులజాం బీజావతీం ముద్రిణీమ్
              వామాక్షీం కరుణాద్రచిత్తసహితాం శ్రీం శ్రీత్రిమూర్త్యంబికామ్ 
              శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్             II 


              యా విధ్యా శివకేశవాదిజననీ యా వై జగన్మోహినీ
              యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజగదానందైకసందాయినీమ్
              యా పంచప్రణవాద్విరేఫనలినీ యా చిత్కలామాలినీ
              సా పాయాత్పరదేవత భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరి              II 


               అనేనా శ్రీ రాజరాజేశ్వరిమాతృకామంత్రస్తవ శ్లోక పఠన 
            పారాయణేస్త భగవతీ సర్వాత్మికా రాజరాజేశ్వరీ 
            పాదారవిందార్పణమస్తు     II 


                                      ఓం శాన్తి శాన్తి శ్శాన్తి: 
  

Friday, November 11, 2011

వినాయక దండకం

 శ్రీ పార్వతీపుత్ర, లోకత్రయీస్తోత్ర, సత్పుణ్యచారిత్ర, భద్రేభవక్త్రా మహాకయా, కాత్యాయనీనాథసంజాతస్వామీ,శివాసిద్ధి విఘ్నేశ, నీపాదపద్మంబులన్ నీదుకంఠంబు నీబోజ్జ నీమోము నీమౌళిబాలేందు ఖండంబు నీనాల్గు హస్తంబులన్ నీకరాళంబు నీపెద్ద వక్త్రంబు దంతబు నీ పాదహస్తంబు, లంబోదరంబున్ సదామూషకాశ్వంబు నీ మందహాసంబు నీచిన్న తొండంబు నీగుజ్జరూపంబు నీశూర్పకర్ణంబు నీ నాగయజ్ఞోపవీతంబు నీభవ్యరూపంబు దర్శించి హర్షించి సంప్రీతి మ్రొక్కంగ శ్రీగంధమున్ గుంకుమబ్వక్షతల్ జాజులన్ చపకంబుల్ తగన్ మల్లెలున్ మోల్లలున్ మంచి చేమంతులన్ దెల్లగన్నేరులన్ మంకెనల్ పొన్నలున్ పువ్వులన్ మంచి దూర్వంబున్ దెచ్చి శాస్త్రోక్తరీతిన్ సమర్పించి పూజించి సాష్టాంగముంజేసి విఘ్నేశ్వరా! నీకు టెంకాయిపోన్నంటి పండ్లున్ మఱిన్ మంచివౌ నిక్షుఖండంబులన్ రేగు బండ్లప్పడల్ వడల్ నేయిబూరెల్ మరిన్ గోధుమప్పంబులన్ వడల్ పునుగులన్ బూరెలున్ గారెలున్ చొక్కమౌచల్మిడిన్ బెల్లమున్ దేనెయుంజున్న బాలాజ్యమున్ నానుబియ్యం బునామ్రంబు బిల్వంబు మేల్ బంగరున్ బళ్ళేమందుంచి నైవేద్యముంబంచి నీరాజనంబున్ నమస్కారముల్ చేసి విఘ్నేశ్వరా! నిన్ను బూజింపకే యన్యదైవంబులం బ్రార్ధనల్ సేయుటల్ కాంచనం బోల్లకే యిన్ము దాగోరు చందంబుగాదే మహాదేవ! యోభక్తమందార!యోసుందరాకర! యోభాగ్య గంభీర! యోదేవ చూడామణీ! లోక రక్షామణీ! బంధు చింతామణీ!స్వామీ! నిన్నెంచ, నేనంత నీ దాసదాసాది దాసుండ శ్రీదొంతరాజాన్వ వాయుండ రామాభిధానుండ నన్నిప్డు చేపట్టి సుశ్రేయునింజేసి శ్రీమంతుగన్ జూచి హృత్పద్మ సింహాసనారూఢతన్ నిల్పి కాపడుటేకాదు నిన్గోల్చి ప్రార్ధించు భక్తాళికిన్ గొంగు బంగారమై కంటికిన్ రెప్పవై బుద్ధియున్ విద్యయున్ పాడియున్ బుత్రపౌత్రాభివృద్దిన్ దగన్ కల్గగాజేసి పోషించు మంటిన్ గృపన్ గావుమంటిన్ మహాత్మా! యివే వందనంబుల్ శ్రీగణేశా!                         
                                        నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః II                                 

Wednesday, October 26, 2011

శ్రీ శివ స్మరణ:

శ్లోకం :       శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధర మకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం 
                శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం I      
                నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయ హుతవహం సాంకుశం వామ భాగే 
                నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణి నిభం పార్వతీశం నమామి II 

శ్లోకం :       వందే శంభు ముమాపతిం సురుగురం వందే జగత్కారణం 
                వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం I  
                వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం  
                వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం II 

శ్లోకం :       నమో గౌరీశాయ! స్ఫటిక ధవళాంగాయచ  నమో! I 
                నమో లోకేశాయ! స్తుత విబుధలోకాయ చ నమః II 

శ్లోకం :       నమః శ్రీకంఠాయ! క్షపిత పుర దౌత్యాయ చ నమో! I  
                నమః ఫాలక్షాయ! స్మరమదవినాశాయ చ నమః II 

శ్లోకం :       శంకరస్య చరితాకథామృతం చంద్రశేఖర గుణానుకీర్తనం I 
                నీలకంఠ తవపాద సేవనం సంభవంతు మమ జన్మజన్మని II    


                      ప్రాతః కాలే శివం దృష్ట్వానిశిపాపం వినశ్యతి    
                      ఆజన్మకృత మధ్యాహ్నే సాయాహ్నే సప్త జన్మసు I    
                      మేరోః  కాంచన దత్తానాం గవాం కోటిశతైరపి     
                      పంచకోటి తురంగానం తత్ఫలం శివదర్శనం II
Monday, April 4, 2011

శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

          సర్వజన రక్షకుడు ఆ శ్రీ కరుడు, శుభకరుడు, సర్వదా మీ ఇంట మంగళములు చేకూర్చాలని మీకు, మీ  కుటుంబ సభ్యులు అందరికి శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు ఆశిస్తున్నాను. 

ఖర అంటే    -   గాడిద, ఒక రాక్షసుని పేరు, వేడిమి కలది, వాడిమి కలది, ఎండు పోక అని అర్ధం. 

ఖర  రాక్షసుడు  -    ౧)  రావణాసురుని తమ్ముడు, శూర్పణఖ ముక్కు, చెవులు లక్ష్మణుడు ఖండించిన తరువాత రాముడు ఖర ను సంహరించినాడు అని రామాయణo అరణ్యకాండ ఇతిహాస కథనం.......
                        
                            ౨)  శూర్పణఖ తనకు జరిగిన ఘోరాన్ని వెళ్లి ఖరునికి విన్నవించగా తను తన సైన్యం లో పద్నాలుగు మంది రాక్షసులను, రామ లక్ష్మణులను సంహరించమని పంపాడు ఆ రాక్షసులను ఎంత వారించినప్పటికీ మాట  వినకపోతే రాముడి తన ధనుస్సుతో బాణాలను సంధించి వారిని సంహరించినాడు అని వేరొక కథనం........          

Monday, March 28, 2011

భగవంతుడు

భగవంతుడు 

Wednesday, February 16, 2011

నిత్య చదువుకోదగిన కొన్ని శ్లోకాలు:

                                     నిద్రలేచి కరదర్శనం: 
                   కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: I కర మధ్యే సరస్వతీ I
                   కర మూలే స్థితా గౌరీ I ప్రభాతే కర దర్శనం II   

                                   నిద్రలేచి భూ ప్రార్ధన:  
                  సముద్రవసనే దేవి    పర్వతస్తనమండలే I  
                  విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం  పాదస్పర్శం క్షమస్వమే II

                                                 ప్రాతః స్మరణం
                       గోవిందం మాధవం కృష్ణం హరిం దామోదరం తధా I
                       నారాయణం జగన్నాధం వాసుదేవ మజం విభుం I   
                       సరస్వతీం మహాలక్ష్మీం సావిత్రీం వేద మాతరం I
                       బ్రాహ్మణం భాస్కరం చంద్రం దిక్పాలాంశ్చ గృహం స్తథా II 
                       
                       శంకరంచ శివం శంభుం ఈశ్వరంచ మహేశ్వరం I
                       గణేశంచ తథా స్కందం గౌరీ భాగీరధీం శివాం I  
                       పుణ్యశ్లోకో నలో రాజా పుణ్యశ్లోకో జనార్దనః  I
                       పుణ్యశ్లోకా చ వైదేహీ పుణ్యశ్లోకో యుధిష్టరః II
  
                       అశ్వత్థామా బలి ర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః I  
                       కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః I     
(ఫలశ్రుతి: బ్రహ్మ హత్యాది పాపాలు పోతాయి. సమస్త యజ్ఞ ఫలం సిద్ధిస్తుంది. లక్ష గోవుల్ని దానం    చేసిన ఫలితం సిద్ధిస్తుంది)

                                 నవగ్రహ స్తోత్రం: 
                  ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ I
                  గురుశుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః II

                                   సూర్య స్తుతి: 
                  ఓం మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పూష I
                  హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవితృర్క భాస్కరేభ్యో నమః II  

                  నమో ధర్మవిధానాయ నమస్తే కృతసాక్షిణే I  
                  నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ భాస్కరాయ నమో నమః II

                  భానో భాస్కర మార్తాండ చండరశ్మి దివాకర I
                  ఆరోగ్య మాయుర్విజయం శ్రియం పుత్రాంశ్చ దేహిమే II


                                 శ్రీరామ ప్రాతఃస్మరణం:   
                  ప్రాతః స్మరామి రఘునాథ ముఖారవిందం I
                  మన్దస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్ I 
                  కర్ణావలమ్బిచలకుండలశోభిగన్డం I   
                  కర్ణాoతదీర్ఘ నయనం నయనాభి రామమ్ II 

                                 ఆంజనేయ ప్రార్థన:
                  మనోజవం మారుతతుల్య వేగం I
                  జితేంద్రియం బుద్ధి మతాంవరిష్ఠం I
                  వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం I
                  శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి II


                  బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత I
                  అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్స్మరణా భవేత్ II 


                  నమస్తేస్తు మహావీర నమస్తే వాయునందన I 
                  విలోక్య కృపయానిత్యం త్రాహిమాం భక్త వత్సల II


                  అమలకనక వర్ణం పృజ్వలత్పావకాక్షం I
                  సరసిజనిభవక్త్రుం సర్వదాసుప్రసన్నం I
                  పటుతరఘన గాత్రం కుండలాలంకృతాంగం I   
                  రణజయకరవాలం రామదూతం నమామి II


                  నాదబిందుకళాతీతం ఉత్పత్తి స్థితివర్జితం I
                  సాక్షాదీశ్వరరూపంచ హనుమంతం నమామ్యహం II


                  సువర్చలాకళత్రాయ I చతుర్భుజ ధరాయచ I   
                  ఉష్ట్రారూడ్హాయ వీరాయ I మంగళం శ్రీహనుమతే II


                                దధివామన స్తోత్రం:
                  విష్ణుం నారాయణం కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం I
                  హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామానం      II           (బ్రహ్మవైవర్త పురాణం)


                                   కృష్ణ స్తుతి:
                   కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం I 
                   నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలేవేణుం కరేకంకణం I
                   సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠీచ ముక్తావళిం I   
                   గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గొపాలచూడామణి: II 


                   వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం I  
                   దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం II

                    కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే I
                    నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే II


                     కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే I
                     ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః II


                     ఇమం మంత్రం జపం దేవి ! భక్త్యా ప్రతిదినం నరః I
                     సర్వపాప వినిర్ముక్తో విష్ణులోకమవాప్నుయాత్ II


                                  శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి:
              ఓం నమో వేంకటేశాయ పురుషాయ మహాత్మనే I
                     ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నం నమః II


                                        విష్ణు స్తుతి:
                 విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం I
                      అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం II

                      శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం I
                      విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం I
                      లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం I
                      వందే విష్ణుం భవ భయ హారం సర్వలోకైక నాథం II

                                             లక్ష్మీ స్తుతి : 
                 లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం I 
                      దాసీభూతసమాస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపంకురాం I
                      శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం I 
                      త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం II


                                    పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహాస్తే !
                                    పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి !
                                    విష్ణుప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే !
                                    త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ II
 
                                నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే I 
                                శంఖ చక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే II


                                                    శివ స్తుతి :
                  శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం I
                       శూలం వజ్రంచ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం I
                       నాగం పాశంచ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే I
                       నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి II


                       వందే శంభుముమాపతిం సురుగురుం వందే జగత్కారణం 
                       వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం I
                       వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం I
                       వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం II
                                  భోజనము చేసే ముందు పఠింపదగిన శ్లోకములు :
                     శ్లోకం:       " త్వదీయం వస్తు గోవింద
                                        తుభ్యమేవ సమర్పయే
                                        గృహాణ సుముఖోభూత్వ
                                        ప్రసీద పరమేశ్వర"
              తాత్పర్యం:   'ఓ గోవిందా! నీ వస్తువును నీకీ సమర్పిస్తువున్నాను. నీవు నా యందు ప్రసన్నుడవై ప్రసన్నముఖముతో దీనిని గ్రహించు'  


                     శ్లోకం:        " బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి: బ్రహ్మాగ్నౌబ్రహ్మణాహుతం I 
                                         బ్రహ్మైవతేన గన్తవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా II   
                            (ఒక అన్నం ముద్ద భగవంతునికి సమర్పించి అన్నం తినవలెను)


                     శ్లోకం:     అహం వైశ్వనరోభూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః I             
                                   ప్రాణాపాన సమాయుకః పచామ్యన్నం చతుర్విధం II
 
                             సంధ్యాదీప స్తుతి (సాయంకాల దీపారాధన చేస్తూ పఠింవలసిన శ్లోకం) :       
                                    దీపం జ్యోతి: పరం బ్రహ్మ దీప స్సర్వ తమోపహః I
                                    దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే II


                                     సుఖ నిద్రకు మరియు దుస్స్వప్న నాశనానికి :


                      శ్లోకం:       అగస్త్యో మాధవశ్చైవ ముచికుందో మహాబలః I  
                                      కపిలో ముని రాస్తీకః పంచైతే సుఖ శాయనః II


                      శ్లోకం:        రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం I  
                                       శయనేయః పఠేన్నిత్యం దుస్స్వప్నం తస్య నశ్యతి II     


                                                   మంగళము :
                                ఓం సర్వేత్ర సుఖినస్సంతు 
                                సర్వేసంతు నిరామయాః 
                                సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు 
                                మా కశ్చిద్దు:ఖ మాప్నుయాత్ II
                     (అంతా సుఖంగా ఉండాలి. ఏ రోగం లేకుండా క్షేమంగా ఉండాలి. ఏ ఒక్కరును దుఃఖంతో ఉండకూడదు. ఇది వేద ప్రార్థన. ఇది హిందూమత ఆదర్శం)   
                 
                                               సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు.
                                           లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు 
                                                ఓం శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతి:   

Thursday, January 27, 2011

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తయే నమో నమః1)  శ్లోకం:              ఓం నమః ప్రణవార్ధాయ శుద్ధజ్ఞానైక మూర్తయే
                     నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః
                                     
      ప్రతిపదార్ధం:       ఓం = ఓంకారము, ప్రణవార్ధాయ = ప్రణవ(అనగా ఓంకారము శబ్ధమునకు) అర్ధమైనట్టియు, 
                       శుద్ధ =  తెల్లనిది(దోషము లేనిది), జ్ఞానైక మూర్తయే = జ్ఞాన స్వరూప మూర్తియైనట్టియు, 
                       నిర్మలాయ = స్వచ్ఛమైనట్టియు  (మలినంలేనట్టియు), ప్రశాంతాయ = శాంత స్వరూపుడగు,
                       దక్షిణామూర్తయే = దక్షిణామూర్తి కొరకు, నమః =  నమస్కారము.      
      తాత్పర్యం:         ప్రణవనాదమగు ఓంకారానికి అర్ధంగా, జ్ఞాన స్వరూపమైన, శుద్ధమైన, 
                            స్వచ్ఛమైన ప్రసన్నమూర్తికి నమస్కారములు......   


2)    శ్లోకం:             గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవ రోగిణాం           
                      నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః  
     
      ప్రతిపదార్ధం:       గురవే = గురువగు, సర్వలోకానాం = సమస్త లోకములకు, 
                            భిషజే = మందు అగునట్టియు (వైద్యుడు),  భవ రోగిణాం = సంసార రోగగ్రస్తులకు(వ్యాధి ),
                            నిధయే = నిధయగునట్టియు , సర్వవిద్యానాం = విద్యలన్నిటికి, 
                            దక్షిణామూర్తయే = దక్షిణామూర్తి కొరకు, నమః = నమస్కారము. 
   
     తాత్పర్యం:           సమస్త లోకములకు గురువై, సంసార మనేడి బంధమునకు, రోగ బాధితులకు వైద్యుడై, 
                            సకల విద్యలకును నిధియగు అట్టి దక్షిణామూర్తికి నమస్కారములు .....

3)    శ్లోకం:              ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తి భేద విభాగినే 
                       వ్యోమ వద్  వ్యాప్త రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః 


     తాత్పర్యం:            పరబ్రహ్మ నిర్గుణుడు , అవ్యక్తుడు అటువంటి వాని వ్యక్త రూపమే సగుణ బ్రహ్మ.
                             ఆ సగుణ బ్రహ్మమే గురువు. 
                             ఆకశాతత్త్వం వలె సర్వత్ర వ్యాపించి ఉండే పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన  
                             శ్రీ దక్షిణామూర్తికి నా నమస్కారములు.           


4)    శ్లోకం:              చిత్రం వట తరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్ యువా        
                       గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయాః   
      ప్రతిపదార్ధం:        చిత్రం = ఆశ్చర్యం!, వటతరో: = మర్రి చెట్టు యొక్క, మూలే = మూలమున, 
                            వృద్ధాః = ముసలి వారు, శిష్యా = శిష్యులు, గురు: = గురువు, యువా = యువకుడు,         
                            గురు: = గురువు, అస్తు = వర్తించు, మౌనం = మౌనమే, 
                            వ్యాఖ్యానం = వ్యాఖ్యానము, శిష్యాః = శిష్యులు, ఛిన్న= నశించు, 
                            సంశయాః = సందేహములు.   
     
      తాత్పర్యం:        ఎంత ఆశర్యం! మర్రిచెట్టు మూలభాగమున యువకుడైన గురువు చుట్టూ వృద్ధులైన శిష్యులున్నారు, గురవు యొక్క మౌనము చేతనే శిష్యుల యొక్క సందేహములు నశింపుచున్నవి.  
                                                                                                                                                  
           

Tuesday, January 25, 2011

దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

                                దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం 
శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తయే నమః 
                   మర్తరోగ శిరోమణి స్తిత కృత్య మాన పదాంబుజం 
                   భక్త చింతిత సిద్ధి దానవిచక్షణం కమలేక్షణం 
                   భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదం భువి పద్మజాచ్యుత పూజితం
                   దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వ సిద్ధి తమీశ్వరం         II   

                   విధృత ప్రియ మర్చితం ఘ్రుత కృచ్ర తీవ్ర తపో వ్రతై: 
                   ముక్తికామి భిరాశ్రితైర్ ముహూర్ ముణిభిఘ్రుధృడ మానసై: 
                   ముక్తిదం నిజ పాద పంకజ సత్కమానస యోగినాం    
                   దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వ సిద్ధి తమీశ్వరం         II
                   
                   క్రుద్ధ దక్ష మఖాది పంబర వీరభద్ర గణే నభై:   
                   యక్ష రాక్షస మధ్య కిన్నెర దేవ పన్నగ వందితం 
                   రత్నబుగ్గ ననాస భ్రమరార్చితాంఘ్రి సరోరుహం
                   దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వ సిద్ధి తమీశ్వరం         II
                   
                   నర్తనాథ కలధరన్నగ  జాపయోధర మండలా    
                   లిప్త చందన పంజ్ఞ కుంకుమ ముద్రి తామల విగ్రహం 
                   చ్చక్తి మందమ శేష సృష్టి విదానకే శకలం ప్రభుమ్
                   దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వ సిద్ధి తమీశ్వరం         II

                   రక్త నీరజ తుల్య పాదపయోజసన్న్మని నూపురం
                   బంధనత్రయ భేదకేసల పంజ్ఞజాక్షసి నీ ముఖం 
                   హేమశైల శరాసనం పృధు చింఛినీ కృత దక్షకం        
                   దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వ సిద్ధి తమీశ్వరం         II

                   యః పఠేచ్ఛ దినే దినే స్థల పంచరత్న ఉమాపతే
               ప్రాదవే మయాకృతం నిఖిలాజతూల మనోనలం  
               తస్య పుత్ర కళత్ర మిత్ర గణాధి సంతు కృపాఫలాత్
               హే మహేశ్వర సంతరాఖిల విశ్వనాయక శాశ్వత